top of page

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů
a zkoušek z profesní kvalifikace

I. KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT


REKVALIFIKAČNÍ KURZY, PROFESNÍ KURZY a PROFESNÍ ZKOUŠKY


Přihlásit do kurzu se může každý, kdo dosáhl 18-ti let a ukončil minimálně základní vzdělání. Na
začátku každého kurzu se přihlášený student rozhoduje o typu a formě studia (rekvalifikační
kurz/profesní kurz – oba typy jsou ukončeny profesní zkouškou). Zákon nestanovuje povinnost
studovat v rekvalifikačním kurzu, ale složit profesní zkoušku, jak se na profesní zkoušku student
připraví, je jeho volba. Forma studia je závazně stanovena na první hodině kurzu (e-mail k
přihlášení do kurzu je pouze informativního charakteru).


Rekvalifikační kurz – kurz prezenční o hodinové dotaci podle MŠMT, ukončený profesní
zkouškou NSK.


Profesní kurz – kurz s kombinovanou formou studia prezenční a dálkový, který připravuje k
profesní zkoušce v příslušném oboru, ukončený profesní zkouškou NSK.
Podle aktuálně platného zákona nezáleží na formě studia, kterou zvolíte, ale na úspěšném složení
PROFESNÍ ZKOUŠKY (po úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského
oprávnění bez odpovědného zástupce – garanta).

II. JAK SE PŘIHLÁSIT


1. Vybráním kurzu na příslušné stránce nabídky a vyplnění kontaktních údajů.


NEBO


2. Zaslání e-mailu na info@skin-institute.cz, který bude obsahovat jméno a příjmení, telefonní
kontakt a vybraný kurz (název kurzu, typ kurzu a začátek kurzu).


Na základě zapsané přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace o kurzu a podmínky
úhrady registračního poplatku, 50% ceny kurzu je splatno do 5 dní po přihlášení, nejpozději
však 5 dní před začátkem kurzu, dalších 50% ceny kurzu je splatno do začátku kurzu.
Pokud požadujete vystavit fakturu na firmu, prosím informujte nás o fakturačních údajích
nejpozději do 1 týdne od úhrady zálohy. Storno podmínky se řídí obchodními podmínkami
níže, prosím, důkladně si je prostudujte před přihlášením na kurz.


Zápis na kurz je uskutečněn a místo rezervováno až po zaplacení zálohy!


V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 702 018 235 nebo emailu:
info@skin-institute.cz, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

 

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou: 

 1. provozovatel: 

The Brands s.r.o., IČO: 17125537

se sídlem Barrandovská 488/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  

 

      2.   objednatel (osoba přihlášená na kurz, po zahájení kurzu účastník)

Objednatel přihlášením na kurz potvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými podmínkami a tyto podmínky bude akceptovat a respektovat.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je konání rekvalifikačních, profesních a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek profesní kvalifikace.

 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu
  s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob na kurz a na základě včasné úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.

 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu nebo zkoušek, se specifikací kurzu a zkoušek a s dalšími informacemi, které se týkají osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu. Tyto informace jsou vždy uvedeny u každého konkrétního kurzu na internetových stránkách provozovatele. 

 4. Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky prostřednictvím objednávkového systému, emailem nebo osobně přímo ve školícím středisku (po předchozí dohodě) objednatel nemá právo na změnu obsahu, termínu a podmínek kurzu dle svých potřeb a požadavků. Uhrazením zálohy na kurz souhlasí objednatel
  s těmito obchodními podmínkami.

 5. Objednatel se zavazuje včas uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) v plné výši podle aktuálního ceníku a pokynů provozovatele. Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě rezervačního poplatku podle pokynů provozovatele. Pokud není rezervační poplatek uhrazen do doby uvedené v pokynech provozovatele, nevzniká objednateli nárok na závaznou rezervaci. Objednané místo je poté uvolněno dalšímu zájemci. Pokud objednatel požaduje vystavit fakturu znějící na konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu, sdělí poskytovateli fakturační údaje nejpozději do 14 dní od zaplacení první zálohy. Později již není možno údaje za vystavené faktuře měnit. 

 6. Počet účastníků kurzu tak, aby mohly být realizovány, jsou minimálně 2 osoby. Toto neplatí, pokud je kurz pořádán jako individuální. V případě zrušení kurzu z důvodu nedostatku účastníků je účastníkům nabídnut náhradní termín. 

 

 

III. Vznik smluvního vztahu

 1. Objednat se k účasti na kurzu lze elektronicky, a to prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) nebo vyplněním objednávky přímo v provozovně na adrese Pecháčkova 5, 150 00 Praha 5 (po předchozí dohodě).

 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je přihláška provozovatelem zaevidována a její přijetí je objednateli potvrzeno obratem (do 2 pracovních dní). Podrobné informace jsou odeslány do 2 pracovních dní od doručení přihlášky

 3. na kurz na email objednatele, který je uveden v přihlášce. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného a výzvu k potvrzení zájmu o kurz. Bez potvrzení závazného zájmu a včasného zaplacení kurzovného do termínu splatnosti, který je uveden v potvrzovacím emailu, není místo na kurzu objednateli závazně rezervováno.

 4. Pokud objednatel hradí kurzovné prostřednictvím úřadu práce, musí mít příslušnou žádost schválenu minimálně 1 měsíc před začátkem kurzu. Pokud není žádost úřadem práce schválena minimálně měsíc před začátkem kurzu, je místo na kurzu možné dále rezervovat pouze úhradou kurzovného. Objednatel, jemuž je kurz hrazen prostřednictvím příslušného úřadu práce, v případě, že kurz přeruší a z tohoto důvodu úřad práce kurs neproplatí, se zavazuje uhradit kurz podle těchto obchodních podmínek a ze svých zdrojů.

 5. Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li
  z e-mailové nebo jiné písemné komunikace jinak, potvrzením zájmu odpovědí na e-mail s informacemi

  o konání a náplni kurzu a současně okamžikem úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno písemně jinak. Písemná smlouva se neuzavírá, podmínky smluvního vztahu jsou určeny těmito smluvními podmínkami
  a objednatel s těmito smluvními podmínkami uhrazením zálohy za kurz souhlasí.

 6. Úhradou kurzovného (popř. zálohy na kurzovné) objednatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a je se seznámen s učebním plánem kurzu, popř. zkoušek, popisem kurzu a dalšími informacemi týkajícími se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu.

 

IV. Cena za absolvování kurzu nebo zkoušky – kurzovné

 1. Cena je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.

 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách, které je platné v době učinění objednávky objednatelem.

 3. Pokud má objednavatel dohodu s příslušným úřadem práce, bude kurzovné hrazeno tímto úřadem práce. V tomto případě je objednatel povinen doručit provozovateli smlouvu s úřadem práce o poskytnutí těchto prostředků na úhradu ještě před začátkem kurzu. Pokud nebude kurz uhrazen úřadem práce, je povinen uhradit cenu kurzovného objednatel, a to nejpozději do 30 dní od výzvy zaslané provozovatelem. Po ukončení kurzu je objednatel povinen doručit Osvědčení o profesní zkoušce a Potvrzení o složení závěrečné zkoušky na příslušný úřad práce.

 4. V případě neuhrazení určeného kurzovného (popř. zálohy na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.

 5. Objednatel se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky. 

 6. Není-li kurzovné objednatelem uhrazeno řádně a včas, nevznikají smluvním stranám  jakákoli práva
  ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout objednateli účast na kurzu.

 7. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení kurzovného (zálohy).

 8. V případě uplatňování slev na kurzy (např. plynoucích z účasti na rekvalifikačních a profesních kurzech
  ve výši 10%) je povinen tyto slevy uplatnit zájemce o kurz nejpozději při přihlášení na kurz. Později nelze tuto slevu akceptovat.

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednatel je povinen po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.

 2. Objednatel je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu. Nedostavením na kurz nevzniká nárok na náhradu učebních lekcí ani vrácení kurzovného. Náhrady učebních bloků v jiném termínu jsou možné pouze v případě dlouhodobé nemoci, v tomto případě musí účastník kurzu dodat lékařské potvrzení a to nejpozději do 14 dní od prvního učebního bloku, na kterém nebyl přítomen, a to
  na e-mail: info@skin-institute.cz.

 3. Objednatel je při absolvování  kurzu povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu. V případě jejich nedodržování je lektor oprávněn objednatele z účasti na kurzu vyloučit. 

 4. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu objednatele, u kterého lze důvodně předpokládat, že je pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Případné vyloučení lektorem kurzu je nezbytné oznámit objednateli e-mailem nebo písemně.

 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.

 6. Objednatel prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Pokud je účast na kurzu podmíněna předložením zdravotního průkazu, musí si ho objednatel nechat před nástupem do kurzu vystavit u svého obvodního lékaře.

 7. Objednatel je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.

 8. Objednatel je povinen strpět práci ostatních účastníků na jeho osobě. Objednatel nesmí během trvání kurzu podstoupit estetická ošetření, která by mu znemožňovala aktivní účast na kurzech v roli studenta nebo modelu (zakázány jsou zejména čerstvé výplně a aplikace botoxu, permanentní make-up, tetování, prodloužené řasy). Takovéto omezení je důvodem pro vyloučení z kurzu bez náhrady.

 9. Provozovatel neručí za věci objednatele přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.

 10. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu poskytnout objednateli kurzu pracovní pomůcky a přístroje a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu, není-li podmínkách kurzu uvedeno jinak, o ukončení kurzu vystavit a předat objednateli certifikát nebo osvědčení o účasti v kurzu,
  v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.

 11. Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu objednatele do výukových prostor 10 minut před zahájením kurzu.

 12. Výuka rekvalifikačních kurzů a profesních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství. Obsah kurzu je stanoven popisem kurzu na webových stránkách provozovatele.

 13. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.

 14. Objednatel nemá oprávnění propagovat před dalšími účastníky kurzu v době konání kurzu jiné služby nebo produkty a to pod pokutou 50.000 Kč.

 15. Na kurzech pracujete s kosmetickou značkou Jannsen Cosmetics, která má požadované certifikace zdravotní nezávadnosti.

 16. Přihlášky na profesní zkoušky nebo případné změny probíhají nejpozději do 14 dní před plánovaným ukončením kurzu. Pokud objednatel nepožádá o změnu termínu zkoušky na e-mail: info@skin-institute.cz nejpozději do 14 dní před plánovaným  ukončením kurzu, tak mu zaniká nárok na profesní zkoušku v ceně kurzu. Přihlášení na náhradní termín profesní zkoušky je zpoplatněn částkou 2.000 Kč. Cena náhradního termínu zkoušky musí být uhrazena nejpozději 7 dní před dnem konáním profesní zkoušky.

 

VI. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:

  1. kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;

  2. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu

  3. konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc). V případě vyšší moci (epidemie, vichřice, nouzový stav vyhlášený úřady České republiky atd.)

 2. V případě, že ze strany provozovatele dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu z důvodu neobsazenosti kurzu podle těchto podmínek, je provozovatel povinen objednavateli nabídnout nový termín. V případě nenabídnutí nového termínu kurzu provozovatel navrátí plnou částku kurzovného objednateli. V případě zrušení termínu kurzu ze strany provozovatele kurzu z důvodu závažné překážky, např. havárie v provozovně, nemoc lektora atd. nebo z důvodu tzv. vyšší moci (např. epidemie, vichřice, vyhlášení nouzového stavu apod.) nabídne provozovatel objednateli kurzu náhradní termín kurzu.
  V tomto případě nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného. V případě tzv. vyšší moci (např. epidemie, vyhlášení nouzového stavu atd.) je provozovatel oprávněn nahradit teoretické okruhy online – distanční formou. V případě tohoto způsobu výuky je objednatel povinen si vyzvednout studijní materiály na provozovně provozovatele v předem určených termínech před začátkem kurzu. O změně časové nebo organizační bude objednatel informován e-mailem.

 3. Objednatel může svou účast na odborném kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 1 měsíc před termínem konání kurzu a to e-mailem na e-mail: info@skin-institute.cz

 4. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele pod 14 dní před zahájením kurzu účtuje provozovatel 50 % z ceny kurzu. Částka po odečtení storno poplatků podle smluvních podmínek bude vrácena na účet objednatele do 30 dní potvrzení storna kurzu. Při zrušení účasti ve lhůtě kratší než 7 dnů před konáním kurzu se již kurzovné nevrací a propadá bez náhrady.

 5.  Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti
  s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.

 6. Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se cena kompenzuje (převede se na nového objednatele). Tuto skutečnost je povinen objednatel sdělit provozovateli písemně.

 7. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v těchto Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

 8. Typ dlouhodobých kurzů (profesní/rekvalifikační) a počet výukových hodin na dlouhodobých kurzech (profesních a rekvalifikačních) je stanoven v e-mailu, který objednatel obdrží po zápisu společně s údaji
  k platbě a uhrazením zálohy se objednatel závazně zapisuje na tento typ kurzu. Počet výukových hodin je stanoven typem kurzu a datum ukončení kurzu je stanoven v e-mailu, který obdrží objednatel po zápisu. Pokud objednatel nejpozději na první vyučovací hodině potvrdil volbu typu kurzu – REKVALIFIKAČNÍ, tak je povinen se přihlásit na další učební bloky v rámci individuálních kurzů, tak aby byla splněna časová dotace podle MŠMT (300 hodin), a to formou zápisu na e-mail: info@skin-institute.cz nebo písemně
  na provozovně provozovatele (zápis dalších učebních bloků není prováděn automaticky). Pokud nejpozději do 14 dní po začátku kurzu nepodal přihlášku na typ kurzu “rekvalifikační”, tak zůstává studentem profesního kurzu. Tato případná změna nemá vliv na cenu zaplacení smluvní kurzu.

 9. Odstoupení od smlouvy objednatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Občanský zákoník
  a nedotýká se práva na zaplacení smluvní pokuty (storno poplatků), popř. ceny kurzu, pokud nebyla účast zrušena podle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

 

VII. Reklamace  – reklamační protokol a reklamační řád, mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele písemně na emailu info@skin-institute.cz a bez zbytečného odkladu si vyžádat případné vysvětlení nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu
  a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele zřetel. Za reklamaci nelze považovat ústní vyjádření, reklamaci je nezbytné poslat písemně e-mailem.

 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly objednateli známé před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.

 3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

 4. REKLAMAČNÍ PROTOKOL – zašle objednatel na email info@skin-institute.cz a uvede   jméno  a příjmení, kurz, kterého se reklamace týká, znění reklamace, požadovaný způsob řešení reklamace, datum reklamace, adresu, na kterou má být zasláno vyjádření k reklamaci. Provozovatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30  dní.

 5. Mimosoudní řešení sporů je možno uplatnit u České obchodní inspekce na www.coi.cz.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách
  a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.

 2. Objednatel účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zveřejňováním
  k marketingovým účelům provozovatele. Pokud objednatel s pořizováním a zveřejňováním nesouhlasí, písemně požádá o nepořizování a nezveřejňování zvukové a obrazové dokumentace před zahájením kurzu na e-mail: info@skin-institute.cz 

 3. Objednatel na kursech nebude fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.

 4. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se
  ve skutečnosti lišit.

 5. Objednatel je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

 6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.

 7. Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tzv. oprávněného zájmu a zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou uchovávány na provozovně provozovatele a chráněny proti zneužití.

 8. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2023 a jakákoliv jejich změna poskytovatelem musí být učiněna písemnou formou a dána na vědomí objednateli. 

 

Za provozovatele: Mgr. Aneta Davidov, jednatelka společnosti.

bottom of page